ContinuVrijeTijdsOnderzoek

NBTC-NIPO

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix ContinuVrijeTijdsOnderzoek

ContinuVrijeTijdsOnderzoek

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

NBTC-NIPO Research

Projectomgeving

Vrijetijdsbesteding in Nederland

Projectonderzoeker of -uitvoerder

NBTC-NIPO Research

Trekker Fietscommunity

Anke ten Velde

Tweede contact

Myron ter Haar

Trigger

Nederlanders hebben in de periode begin mei 2012 tot begin mei 2013 bijna 3,77 miljard vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning ondernomen, wat neerkomt op bijna 50 miljard euro aan bestedingen. Bij één op de vier vrijetijdsactiviteiten was sprake van buitenrecreatie, met name wandelen en fietsen zijn populair. Vergeleken met twee jaar ervoor zijn Nederlanders weliswaar vaker de deur uitgegaan, maar de gemiddelde besteding per persoon per activiteit liep terug als gevolg van de crisis. Hoe ziet het uithuizige vrijetijdsgedrag er in 2015 uit? NBTC-NIPO Research brengt het opnieuw in kaart.

Domeinen

(E3) Economie

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R4) Toegepast Beleidsmatig

Samenvatting

In 2015 heeft NBTC-NIPO Research grootschalig onderzoek gedaan naar het uithuizige vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek geeft een breed en diepgaand inzicht in de structuur, de ontwikkelingen en de trends op de vrijetijdsmarkt. Daarbij zijn de meest uiteenlopende activiteiten op een continue basis en gespreid over het gehele jaar in kaart gebracht. Het onderzoek is daarmee voor de vijfde keer herhaald. Om het onderzoek juist te kunnen uitvoeren is de volgende definitie van vrijetijdsactiviteiten gehanteerd: Alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen woning en waarbij men minimaal een uur van huis is (inclusief reistijd). Bezoek aan familie / vrienden / kennissen en activiteiten ondernomen tijdens vakanties blijven buiten beschouwing.

Vraagpunten

In het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) is de deelname aan een groot aantal vrijetijdsactiviteiten in kaart gebracht. De volgende elf hoofdclusters van activiteiten zijn onderscheiden:

 • buitenrecreatie
 • watersport
 • sport
 • bezoek sportwedstrijd
 • wellness
 • bezoek attractie
 • bezoek evenement
 • winkelen voor plezier
 • cultuur
 • uitgaan
 • verenigingsactiviteiten en hobby’s

Indien een activiteit is ondernomen, zijn onder meer de volgende aspecten geregistreerd: dag en dagdeel waarop de activiteit is ondernomen, de duur van de activiteit, de locatie, afstand tot het woonadres, vervoermiddel, bestedingen.

Profielkenmerken

De uitkomsten van het CVTO kunnen worden gecombineerd met een groot aantal profielkenmerken van de respondenten zoals socio-economische en demografische kenmerken, maar ook life-style kenmerken.

Bouwstenen voor beleid

De onderzoeksresultaten geven inzicht in onder andere de populariteit van de verschillende activiteiten, welke combinaties van activiteiten veel voorkomen, wanneer activiteiten worden ondernomen, hoe de consument zich verplaatst. Het onderzoek biedt daarmee volop bouwstenen ten behoeve van beleidsvorming rond diverse vrijetijdsvraagstukken. Binnen het vrijetijdsonderzoek is ook speciale aandacht besteed aan het vrijetijdsgedrag van niet-westerse allochtonen.

Uw tags

Vrije tijd, Analyse, Activiteiten, Recreatie

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het uithuizige vrijetijdsgedrag in 2015, wat vervolgens vergeleken kan worden met dat van de jaren daarvoor. Uit de eerdere jaren bleek dat fietsen een van de belangrijkste activiteiten in de recreatie was.

Het CVTO vindt plaats middels het geavanceerde TNS NIPObase. TNS NIPObase is een database van ruim 150.000 personen, die via hun eigen pc meewerken aan allerlei vormen van onderzoek. Het CVTO gaat op een continu-basis inzicht bieden in de omvang en structuur van de vrijetijdsmarkt, inclusief de daartoe behorende deelsegmenten. Aangezien de mogelijkheden tot terugvragen voor deze, vaak kortstondige en frequent ondernomen, activiteiten beperkt zijn, zal wekelijks een netto steekproef van zo’n 350 personen (representatief voor de Nederlandse bevolking) worden getrokken uit de database. De respondenten beantwoorden vragen over hun uithuizige vrijetijdsgedrag van de afgelopen week.

Organisatie en financiering

De kosten van het onderzoek worden gedekt door de gebruikers van het onderzoek. De gebruikers betalen een bijdrage, afhankelijk van hoe uitgebreid de data is die zij willen hebben. De kosten voor basisdeelname bedragen € 16.000,- (exclusief BTW). Voor dit bedrag ontvangt de gebruiker de uitgebreide CVTO jaarrapportage. Bestellers van de basisrapportage kunnen tevens SPSS-files ontvangen waarin alle onderzoeks- en respondentkenmerken zijn opgenomen (kosten € 1.500,- exclusief BTW). Tevens biedt het CVTO vele mogelijkheden om met eigen vragen op het onderzoek in te haken. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het aantal metingen en het aantal personen aan wie de vraag voorgelegd dient te worden.

Periode en beschikbaarstelling

Het onderzoek en de analyse is uitgevoerd tussen 2014 en 2016.

Werkpakketten

Met de opzet van het CVTO (gemiddeld 350 respondenten per week, 52 meetmomenten per jaar) wordt in feite voor elke dag van het jaar het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking (inclusief allochtonen) in kaart gebracht. In totaliteit resulteert dit in ruim 18.000 respondenten per jaar. Een uitstekende basis om een betrouwbaar beeld te geven van de omvang en structuur van de uithuizige vrijetijdsmarkt. Om op jaarbasis ook uitspraken te kunnen doen over de deelname van de Nederlandse bevolking aan diverse activiteiten (hoeveel procent van de Nederlanders bezoekt bijvoorbeeld wel eens een museum?) wordt aanvullend één keer per jaar bij 5.000 personen de participatie en frequentie voor alle onderscheiden activiteiten gemeten. Deze meting zal net als bij alle voorgaande CVTO-edities in mei plaatsvinden. Met de optimale spreiding over het jaar, en de diverse aanvullende kwaliteitscontroles, wordt betrouwbaar inzicht verschaft in het uithuizige vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking.

Toepassingen

De resultaten van het CVTO zullen worden gerapporteerd in een basisrapportage. De basisrapportage bestaat uit een uitgebreid tekstrapport alsmede een tabellenrapport. De rapportage is in mei 2016 verschenen en de resultaten geven een actueel beeld van het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking over een heel jaar. Naast deze meer algemene rapportage bieden we tevens de mogelijkheid tot maatwerk. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld tussentijdse rapportages, analyses op maat, het afnemen van SPSS-files, het toevoegen van extra vragen en dergelijke.

De rapportage van het CVTO 2015 geeft een actueel beeld van het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking over een heel jaar.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Basisrapportage mei 2016 met een actueel beeld van het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking over een heel jaar.

Tevens mogelijkheid tot maatwerk. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld tussentijdse rapportages, analyses op maat, het afnemen van SPSS-files, het toevoegen van extra vragen en dergelijke.

(Beide bovenstaande publicaties zijn op basis van betaling beschikbaar.)

ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015: Tussentijdse rapportage jaarmeting

Betrokken maatschappelijke partijen

Alle organisaties die zich bezighouden met recreatieve activiteiten, waaronder op het gebied van fietsen de NTFU.

Gerelateerde projecten

CVTO van eerdere jaren.

Gerelateerde toepassingen

Basisrapporten en uitgebreidere rapportages van de CVTO eerdere jaren.

Vervolgonderzoek

Aangezien het onderzoek elke paar jaar is uitgevoerd, zal dit ook de komende jaren naar verwachting gaan gebeuren.

Links

http://www.nbtcniporesearch.nl/nl/home/article/vrijetijd-1-1.htm

http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/2016/07/Samenvatting-jaarmeting-CVTO-2015-Nationale-Parken-1.pdf

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

NBTC-NIPO

Contactgegevens

atenvelde@holland.com