Fietsen op Zuid, een masterscriptie

Universiteit Utrecht

Domeinen: , Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix Fietsen op Zuid scriptie

Fietsen op Zuid: Een afstudeeronderzoek naar het verschil in fietsgedrag tussen allochtonen en autochtonen in Rotterdam-Zuid

 Projecteigenaar

Universiteit Utrecht

Projectomgeving

Gemeente Rotterdam, Universiteit Utrecht

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Teun Kolner

Trekker Fietscommunity

Teun Kolner

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Als meest ideaal vervoersmiddel voor studenten en jongeren in de grote stad, is de fiets en de aandacht voor de fiets een belangrijk te onderzoeken object. Naast dat het snel is, draagt fietsen ook bij aan de gezondheid van zowel individu als samenleving en vanwege het goedkope karakter heeft nagenoeg ieder persoon in de stad toegang tot de fiets. Autochtoon, westers of niet-westers allochtonen krijgen dezelfde kansen, of het nou in Amsterdam, Groningen of Rotterdam-Zuid is. Toch blijkt dat er in Rotterdam-Zuid minder gefietst wordt dan in vergelijkbare gebieden, en dat het percentage allochtonen daar vrij hoog is. Hoe komen deze verschillen tot stand?

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E5) Sociale cohesie

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R1) Wetenschappelijk

Samenvatting

Ondanks aanpassingen aan de infrastructuur voor fietsers blijft het fietsgebruik met name in de grote Nederlandse steden onder de allochtone bevolking beduidend lager. Een van die grote steden is Rotterdam, met name het zuidelijke deel waar het percentage allochtonen in de bevolking 53% is. Omdat er tot op heden nog weinig bekend is waarom allochtonen minder fietsen, richt dit onderzoek zich op de verschillende factoren die van invloed zijn om het gebruik van de fiets.

De wetenschappelijke literatuur wees uit dat persoonlijke, huishoudelijke, ruimtelijke en sociaal psychologische kenmerken belangrijke determinanten zijn van het gebruik van de fiets. Tevens zijn de kenmerken van de reis van invloed op het fietsgebruik. De resultaten tonen aan dat er significante verschillen zijn in het reisgedrag tussen de verschillende herkomstgroeperingen. Allereerst gebruiken de autochtonen vaker de fiets in tegenstelling tot westerse- en niet westerse allochtonen. Autochtonen ervaren op de fiets veel mobieler te zijn, waarderen de fiets als comfortabel, geven aan het weer vaak niet geschikt te vinden en maken meestal alleen gebruik van de fiets omdat het niet anders kan. De westerse allochtonen maken vaker gebruik van de auto, zij geven aan het belangrijk te vinden om onafhankelijk te zijn. De niet-westerse allochtonen maken vaker gebruik van het openbaar vervoer en verplaatsen zich op korte afstanden te voet. Zij ervaren het openbaar vervoer ten opzichte van de fiets mobieler, leuker, comfortabeler, veiliger. Concluderend kan gezegd worden dat bezit van de fiets dan wel de auto de belangrijkste factor is in gebruik van de fiets. Persoonlijke kenmerken, zoals iemands herkomst is van ondergeschikte invloed.

Uw tags

Fietsgebruik, Rotterdam-Zuid, allochtonen, autochtonen, integratie

Beschrijving

Doel en opzet

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het fietsgedrag van autochtonen en allochtonen, en de factoren die het fietsgedrag beïnvloeden. Op deze manier kan het fietsgebruik op Zuid gestimuleerd worden. Het stimuleren van het fietsgebruik is geen doel op zich. Het is een middel om de bereikbaarheid, leefbaarheid en concurrentiekracht van Zuid te versterken.

Organisatie en financiering

Niet van toepassing

Periode en beschikbaarstelling

Voorjaar 2016 – najaar 2016

Werkpakketten
  1. Gestart met verzameling van kwantitatieve data: verzamelen van enquêtes onder bewoners van Rotterdam-Zuid.
  2. Data wordt geoperationaliseerd om deze werkbaar en te analyseren te maken.
  3. Analyse zal plaatsvinden met software van SPSS om resultaten te kunnen verzamelen.
Toepassingen

Masterscriptie ‘Fietsen op Zuid’ voor Universiteit Utrecht als afronding master Urban Geography.

Overige

Vanwege de korte periode en het relatief kleine aantal ingevulde enquêtes (252) kan er bij de resultaten van dit onderzoek worden uitgegaan van een goede indicatie van de situatie bij allochtonen en autochtonen, maar kunnen er geen al te harde conclusies worden getrokken. Hiervoor is uitgebreider vervolgonderzoek nodig, ook in andere gebieden.

Achtergronden

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

T. Kolner (2016) Fietsen op Zuid: Een afstudeeronderzoek naar het verschil in fietsgedrag tussen allochtonen en autochtonen in Rotterdam-Zuid

http://www.fietsenopzuid.nl/wp-content/uploads/2016/12/Scriptie-Fietsen-op-Zuid-Teun-Kolner.pdf

Betrokken maatschappelijke partijen

Gemeente Rotterdam

Gerelateerde projecten

Fietsen heeft voorrang: Fietsplan Rotterdam 2016-2018.

Fietsen op Zuid. Een netwerk van lokale partijen om de commerciële en maatschappelijke kansen van de fiets te groepen. Er wordt gewerkt aan software (lifestyle en educatie) en aan hardware (infrastructuur, buitenruimte en toegang tot een fiets).

Gerelateerde toepassingen

Uitgewerkt Fietsplan voor Rotterdam in de tijdspanne 2016-2018, waarin de doelstellingen, ook met betrekking tot het stimuleren van de fiets in Rotterdam-Zuid worden geformuleerd.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/fietsplan/26340_gh_Fietsplan_onlineversie_150DPI_spreads.pdf

Website https://www.fietsenopzuid.nl/ , waar onderzoek en projecten om fietsen in Rotterdam-Zuid te bevorderen worden gebundeld.

Vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek wordt gewenst. Dit zal zich volgens de auteur moeten richtingen op het bereiken van een grotere groep zodat er in de toekomst uitspraken gedaan kunnen worden over de gehele onderzoekspopulatie, dus ook in andere gebieden dan alleen Rotterdam-Zuid.

Links

http://www.fietsenopzuid.nl/wp-content/uploads/2016/12/Scriptie-Fietsen-op-Zuid-Teun-Kolner.pdf 

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Teun Kolner

 Contactgegevens

teunkolner@hotmail.com