Van wie is de stad?

Milieudefensie

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix van wie is de stad

Van wie is de stad?

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Milieudefensie

Projectomgeving

20 Nederlandse gemeenten

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Geodan

Trekker Fietscommunity

Hugo van der Steenhoven

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Ooit werd de komst van de auto gezien als een manier om de drukte in de stad te verminderen, omdat het de mogelijkheid bood om verder van elkaar en van de voorzieningen te wonen. Echter, auto’s gingen de stad overnemen: grachten werden gedempt en omgevormd tot stadswegen en pleinen kwamen vol auto’s te staan. De fiets is hierdoor behoorlijk in de verdrukking gekomen. Men kiest binnen de stad veel voor de auto en neemt daardoor veel ruimte in. Een omslag maken naar duurzame mobiliteitsvormen is lastig, maar die omslag naar meer voetgangers, fietsers en openbaar vervoer is hard nodig.

Verdeling stedelijke ruimte

Domeinen

(E2) Efficiënte Stad

Kringen

(C2) Middenveld

Onderzoekstypen

(R4) Toegepast Beleidsmatig

Samenvatting

De auto krijgt in onze steden de meeste ruimte op straat. Meer dan de helft van de straten, liefst 55%, is gereserveerd voor de auto. Alle steden bieden aan de auto ten opzichte van de andere vervoersmiddelen de meeste ruimte, maar dit percentage is het grootst in Apeldoorn, Haarlemmermeer en Amersfoort, namelijk 61%. De steden met de meeste ruimte voor de fietser ten opzichte van andere steden zijn Zwolle, Almere en Groningen en voor de voetganger is dit in Den Haag, Amsterdam en Haarlem. Op wijkniveau zijn de verschillen in verdeling van de ruimte nog veel groter, waarbij de Haarlemmermeerse wijk Cruquius zelfs 77% van de ruimte inricht naar de auto. Opvallend is dat Nederland als fietsland toch maar zo weinig ruimte geeft aan de fiets. De topwijk hierin is Zeeburgereiland, waar slechts 28% van de ruimte aan de fiets is toebedeeld, wat een enorm verschil is met de 77% in de topwijk voor auto´s. Concluderend kan gesteld worden dat als wij investeren in duurzaam verkeer, er ontzettend veel ruimte vrijkomt binnen de gemeente voor mooi, groene parken. De autoruimte kan flink inkrimpen, waardoor de fietser en voetganger percentueel meer ruimte krijgt en de overige ruimte nuttig besteed kan worden. Kortgezegd kan met de duurzame vervoerskeuze in Amsterdam plek komen voor nog 78 Sarphatiparken als er een kwart minder autokilometers gemaakt worden.

Ruimtegebruik van verschillende vervoersmiddelen
Uw tags

Ruimteverdeling, Onderzoek, Steden

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van het onderzoek van Milieudefensie is om in kaart te brengen hoeveel openbare ruimte gebruikt en gereserveerd wordt per vervoermiddel: auto, fiets en wandelen. Om dit doel te kunnen bereiken, gebruikte uitvoerder Geodan gegevens van de Basisregistratie Grootschalige Topografie, geografische data van onderzoeksinstituut CBS en eigen software voor de analyse van ruimtelijke data.

Organisatie en financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd door Milieudefensie. Deze organisatie haalt haar inkomsten uit meerdere bronnen, bijvoorbeeld uit giften van leden.

Periode en beschikbaarstelling

Het onderzoek zelf is medio 2017 uitgevoerd, maar de gebruikte informatie is veelal eerder verzameld. Deze data is afkomstig uit onderzoeken en enquêtes die sinds 2015 gehouden zijn.

Werkpakketten

Adviesbureau Geodan is in verschillende stappen te werk gegaan. Begonnen is met de Basisregistratie Grootschalige Topografie, die gekoppeld is aan de CBS Wijk- en buurtkaart 2016, met ETL-software is ruimtelijke data geanalyseerd en zijn er filters aangemaakt om de infrastructuur op de kaart te kunnen opdelen. Daarna is de verdeling van de ruimte per vervoermiddel geanalyseerd, dat het mogelijk maakt om per vervoerswijze te bepalen hoe groot de totale gereserveerde oppervlakte is in de stad.

Toepassingen

Rapport met de werkwijze en belangrijkste cijfers uit het onderzoek. Ook een website waarop te zien is hoe de ruimte in Nederlandse wijken verdeeld is onder de verschillende vervoersmodi, met de mogelijkheid om per postcode te zoeken naar de verdeling.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

Het onderzoek naar ruimteverdeling in de stad maakt deel uit van een groter project van Milieudefensie dat Duurzaam door de stad wordt genoemd.

Publicaties en referenties

‘Van wie is de stad’, publicatie van Milieudefensie.

Betrokken maatschappelijke partijen

Milieudefensie

Gerelateerde projecten

Duurzaam door de stad, Milieudefensie

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

PM

Links

https://mijnruimte.nu/

https://milieudefensie.nl/duurzaamdoordestad

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Milieudefensie

Contactgegevens

Hugo van der Steenhoven
hugo@hugocycling.nl
mobiliteit@milieudefensie.nl

 

1 Trackback / Pingback

  1. Het nieuwe normaal van de logistiek: 'Automobilisten komen de stad straks alleen op de fiets in' - MT.nl

Comments are closed.