Travelling together alone and alone together: mobility and potential exposure to diversity

Universiteit van Amsterdam

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix travelling

Travelling together alone and alone together: mobility and potential exposure to diversity

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Centre for Urban Development and Mobility Aarhus.

Projectomgeving

Mobiliteit als verbondenheid

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Marco te Brömmelstroet, Anna Nikolaeva, Meredith Glaser, Morten Skou Nicolaisen & Carmen Chan

Trekker Fietscommunity

Marco te Brömmelstroet

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Onze sociale relaties en de kwaliteit daarvan hangen samen met met ons geluk, gezondheid en het gevoel van verbondenheid. Ervaringen tijdens het reizen zijn daardoor van wezenlijke invloed op de kwaliteit van onze relaties.

Domeinen

(E5) Sociale cohesie

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R1) Wetenschappelijk

Samenvatting

Kwantiteit en kwaliteit van sociale relaties hangen samen met ons geluk en onze lichamelijke gezondheid. Ons (gevoel van) verbondenheid is ook van belang voor de effectiviteit en het functioneren van sociale gemeenschappen en samenlevingen. Verschillende mobiliteitswijzen bieden ook verschillende voorwaarden om in contact te komen met andere mensen en de omgeving. Een dergelijk contact beïnvloedt het gevoel verbonden te zijn met plaatsen, gemeenschappen en samenlevingen. In de wereld van mobiliteitsonderzoek krijgen deze relaties langzaam maar zeker meer aandacht.

In dit artikel wordt een analytisch raamwerk geschetst dat een uitgebreid begrip biedt van de vraag of en hoe iemands ervaringen van onderweg van invloed zijn op het vermogen van een individu om een gevoel van verbondenheid te ontwikkelen. Eerst bespreekt het artikel hoe de ervaringen van onderweg zijn met verschillende transportmodi verschillende stadia bepalen voor de potentieel contact met diversiteit aan sociaal-ruimtelijke omgevingen. Ten tweede wordt dit vertaald naar een analytisch raamwerk voor het begrijpen van de relaties tussen verbondenheid en het gebruik van verschillende mobiliteitsmodi. In het laatste deel van het artikel wordt dit geïllustreerd door een aantal potentiële indicatoren van verbondenheid (als afhankelijke variabelen) te operationaliseren.

Uw tags

Mobiliteit, Diversiteit, Connectiviteit, Ruimtelijke diversiteit, Sociale diversiteit, Welzijn

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van dit onderzoek is om een analytisch kader te ontwikkelen dat een begrip biedt aan de invloed van het beleven van bepaalde ervaringen onderweg op het gevoel van verbondenheid en de kwaliteit van verschillende sociale relaties van een persoon.

In het onderzoek wordt eerst de literatuur beschouwd op maatschappelijke effecten van mobiliteit, steunend op debatten in de sociologie, mobiliteitsonderzoek en stedelijke theorie. Hierna zal verder worden ingezoomd op de relatie tussen mobiliteit, verbondenheid en de blootstelling aan sociale en ruimtelijke diversiteit. Daarna zoekt het onderzoek naar hoe karakteristieken van verschillende modaliteiten voor verschillende condities zorgen voor belichting van sociale en ruimtelijke diversiteit. Tot slot worden de bevindingen van het onderzoek en de invloed daarvan op planning, onderzoek en praktijk aangegeven.

Organisatie en financiering

Universiteit van Amsterdam.

Periode en beschikbaarstelling

Het onderzoek is afgerond, en het rapport gepubliceerd in het begin van 2017.

Werkpakketten

Er is gebruik gemaakt van een uitgebreide literatuurstudie om de conclusies te kunnen trekken.

Toepassingen

Er is een artikel geschreven waarin de werkwijze en de uitkomsten van het onderzoek beschreven worden. Tevens worden hierin aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek om meer kennis te vergaren over dit thema.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Publicatie: “Travelling together alone and alone together: mobility and potential exposure to diversity”

Betrokken maatschappelijke partijen

Universiteit van Amsterdam
Centre for Urban Development and Mobility Aarhus

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

Eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op de link tussen 4 gestelde hypotheses en operationaliseringen van effecten op verbondenheid zoals gemeenschapszin, sociaal vertrouwen , collectieve werkzaamheid en participatie. De 4 betreffende hypotheses zijn:

  1. Toenemende (verschillen  in) reissnelheid leidt tot minder diepgaande interacties met de sociale en ruimtelijke omgeving waarin we reizen.
  2. Afgesloten ruimte tijdens het reizen verhoogt de sociale interactiediepte in het voertuig, maar beperkt deze aan ruimtelijke en sociale diversiteit. Er is geen interactie met anderen.
  3. De hoeveelheid en diepte van mogelijke interacties hebben beide een positieve relatie met blootstelling aan diversiteit.
  4. Langere reistijd leidt tot minder diepgaande sociale en ruimtelijke interacties, maar vergroot het bereik en de potentiële diversiteit daarvan wel.
Links

Artikel

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Universiteit van Amsterdam

Contactgegevens

Marco te Brömmelstroet
brommelstroet@uva.nl