Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2017

Fietsplatform

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen:
Projectnaammatrix

Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2017

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Fietsplatform

Projectomgeving

Fietsend Nederland

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Fietsplatform

Trekker Fietscommunity

Eric Nijland

Tweede contact

Eric Nijland

Trigger

De kwaliteitsmonitor is een benchmark die regio’s moet prikkelen om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Het Fietsplatform heeft initiatief genomen voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit landelijk vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van fietsregio’s.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit

Kringen

(C2) Middenveld

Onderzoekstypen

(R3) Toegepast Technisch

Samenvatting

Dat Nederland bij uitstek een land is om er met de fiets op uit te trekken behoeft weinig betoog. Het komt nu aan op het borgen en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de routestructuur – een routenetwerk is geen statisch product. Verder is het zaak te blijven investeren in productontwikkeling en promotie, om de fietsmogelijkheden goed op de radar te krijgen en te houden. Dit zijn de basisvoorwaarden om bewoners en bezoekers te kunnen blijven verleiden op de fiets te stappen, om actief te genieten van ons mooie fietsland en de mooie fietsregio’s.

De kwaliteit van het routenetwerk is rechtstreeks beïnvloedbaar door de beheerders van de regionale netwerken en het LF-net. De provincies hebben, meer dan de beheerders, direct of indirect invloed op de randvoorwaarden. Voor beide onderdelen geldt dat het oordeel is opgebouwd uit een combinatie van objectief meetbare zaken, antwoorden van provincies op vragen en een consumentenoordeel.
De scores op de onderdelen zijn samengebracht om te komen tot een totaalscore voor iedere provincie. Daarbij is een weging toegepast om tot een evenwichtige en realistische beoordeling te komen. Uitvoering, beheer en onderhoud en randvoorwaarden wegen alle drie ongeveer even zwaar (plm. 33%). Bij de randvoorwaarden wegen de vijf hoofdindicatoren alle ook ongeveer even zwaar (plm. 20%). Het consumentenoordeel weegt bij de meting van de kwaliteit van het routenetwerk (uitvoering en beheer/onderhoud) ongeveer 25% mee, bij de randvoorwaarden iets meer dan de helft. Binnen de totaalscore weegt het consumentenoordeel na de weging netto ongeveer éénderde mee (plm. 33%).
Als enige provincie wilde Flevoland niet meewerken aan de kwaliteitsmonitor. Deze gegevens zijn daarom buiten de monitor gehouden. Wel is informatie opgenomen over het beheer en onderhoud van de bewegwijzering, vanwege de gewenste landelijke continuïteit. Geconcludeerd mag worden dat de kwaliteit van het aanbod voor de recreatieve fietser over het algemeen voldoende op peil is. Niet één provincie scoort minder dan drie sterren. Dit spoort met het beeld dat ons fietsland geen slechte fietsregio’s kent.

Uw tags

Monitor, Rekensysteem, Recreatief Fietsen, Kwaliteit, Fietsnetwerk

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van de kwaliteitsmonitor is om regio’s te prikkelen om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden of naar een hoger niveau te tillen.

Organisatie en financiering

De monitor is volledig onafhankelijk opgezet door het Fietsplatform.

Periode en beschikbaarstelling

Uitgebracht in 2017

Werkpakketten

De opzet is grotendeels gelijk gebleven aan die van 2015. Gebleven is het sterrensysteem, waarbij regio’s 1 tot 5 sterren kunnen krijgen. Het gaat hier dus niet zozeer om wat de beste regio is maar wat hun “sterrenstatus” is. Het Fietsplatform communiceert de objectieve kwaliteitscertificering, uitgedrukt in het aantal sterren van de regio’s, ook richting het publiek. Daartoe is een logo ontworpen dat regio’s ook mogen gebruiken in hun uitingen.

Toepassingen

De kwaliteitsmonitor 2017 bestaat uit twee onderdelen:
1. De kwaliteit van het routenetwerk (knooppunt- en LF-routes)
2. De kwaliteit van de randvoorwaarden.

Per onderdeel zijn hoofdindicatoren uitgewerkt. Voor de kwaliteit van het routenetwerk zijn dat: a) uitvoering en b) beheer en onderhoud. Voor de kwaliteit van de randvoorwaarden zijn dat: a) aantrekkelijkheid van de omgeving, b) voorzieningen langs de routes, c) provinciale betrokkenheid, d) toegankelijkheid van de route-informatie en e) het algemene oordeel van de consument. Elke hoofdindicator heeft verschillende meetbare subindicatoren.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties
  • Rapport ‘Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2017’
  • Persbericht met totaalscore van de monitor, grafisch weergegeven
Betrokken maatschappelijke partijen

Geen

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

Kwaliteitsmonitor van het Fietsplatform van de eerdere jaren.
Te vinden op: https://www.fietsplatform.nl/fietsrecreatiemonitor/cijfers

Vervolgonderzoek

Elke 2 jaar wordt de monitor gemaakt, dus de volgende versie zal in 2019 worden opgeleverd.

Links

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Kwaliteitsmonitor-fietsregios-2017.pdfhttps://www.fietsplatform.nl/uploads/170516-kwaliteitsmonitor-fietsregios-2017-tabel.pdf

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Fietsplatform

Contactgegevens

Eric Nijland
info@fietsplatform.nl